Stanowiska pośrednie w pedagogice

W myśl których jej rola w procesach integracji szkolnej ma charakter ambiwalentny. Znaczy to z jednej strony, że docenia się znaczącą rolę – wypracowanych na gruncie pedagogiki specjalnej – metod kształcenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, których osoby te nie mogą być w szkole ogólnodostępnej pozbawione, z drugiej zaś strony nie lekceważy się tych tradycji myślowych pedagogiki specjalnej, które utrudniają rozwój teorii i praktyki wspólnego nauczania. Toczone przez pedagogów specjalnych spory o kondycję własnej dyscypliny w dobie integracyjnego kształcenia oraz o perspektywy jej rozwoju, niewątpliwie bardzo doniosłe, nie stanowią jednak przedmiotu zainteresowania niniejszej pracy. Są one istotne o tyle tylko, o ile sygnalizują istnienie normatywnego i spójnego obrazu kształcenia niepełnosprawnych, a zarazem zestawu oczekiwań względem praktyki edukacyjnej, których źródłem jest myślenie specjalnopedagogiczne. W tym miejscu należy podzielić stanowisko H. Eberweina, że pedagogika specjalna jest nauką paradygmatyczną, co znaczy, że posiada ona jednolity, spójny zestaw założeń na temat istoty niepełnosprawności, normatywnych przekonań o miejscu niepełnosprawnych w społeczeństwie, a wreszcie powinności specjalnego kształcenia. Nie interesuje nas jednak – w odróżnieniu od berlińskiego pedagoga – jak założenia te wytrzymują konfrontację z nową – integracyjną – formą praktyki kształcenia niepełnosprawnych. Spróbujemy raczej odpowiedzieć na pytanie, jakie oczekiwania względem niesegrega- cyjnego kształcenia wnosi pedagogika specjalna oraz rozważyć możliwość sprostania tym oczekiwaniom. Odpowiadając na to pytanie, nie można jednak poprzestać na uporządkowaniu i zestawieniu reprezentatywnych poglądów, głoszonych przez poszczególnych pedagogów specjalnych. Te bowiem zbyt często są wyrazem nałożenia na fundamentalne struktury pojęciowe pedagogiki specjalnej filtru nowych, cieszących się uznaniem we współczesnej kulturze, orientacji aksjologiczno-teoretycznych. Należy raczej dokonać rekonstrukcji myśli, które wyrastają wprost z pedagogiki specjalnej jako nauki w jej tradycyjnym rozumieniu.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!