Opracowania encyklopedyczne

Liczna grupa prac zaliczanych do porównawczej pedagogiki specjalnej ma charakter encyklopedyczny lub paraencyklopedyczny. Ich charakterystyczną cechą jest to, że nie posiadają one wyraźnie sprecyzowanych pytań badawczych, zaś główny nacisk położony jest na rzetelną informację systemach kształcenia niepełnosprawnych w poszczególnych krajach regionach świata. W tej grupie mieszczą się znane i uznane publikacje ogólne, traktujące o systemach kształcenia niepełnosprawnych (np. Klauer, Mitter, 1987a; Mazurek, Winzer, 1994; Meijer, Soriano, Watkins, 2003; Wyczesany, Gajdzica, 2003), a także specjalistyczne, z których najwięcej poświęcono kształceniu niesegregacyjnemu (np. 0’Hanlon, 1995; Meijer, 1999; Meijer, Pijl, Hegarty, 1994).
We wnikliwej recenzji pracy Karla Josefa Klauera i Wolfganga Mittera, Georg Antor (1989, s. 533) napisał, że nie ma ona charakteru porównawczego w ścisłym tego słowa znaczeniu, a sąd ten można rozciągnąć na inne, analogiczne opracowania. W książce Klauera i Mittera, opublikowanej pod jednoznacznym tytułem „Porównawcza pedagogika specjalna”, obszernej charakterystyce ok. 40 krajów i regionów, która zajmuje ok. 70% objętości tomu nie towarzyszy sensu stricto analiza porównawcza zgromadzonego materiału. Autorzy nie pokusili się ani o analizę uogólniającą, która zmierzałaby do wykrycia wspólnych tendencji rozwoju kształcenia niepełnosprawnych w świecie, ani o analizę kontrastową, której celem byłoby wyodrębnienie przeciwstawnych lub wykluczających się modeli kształcenia niepełnosprawnych. Za system porządkowania posłużyła im mapa administracyjna świata.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!