Kształcenie osób niepełnosprawnych nie jest wyizolowanym problemem pedagogiki specjalnej

Stanowi ono integralną część publicznego systemu szkolnego i jest z nim powiązane wzajemnymi relacjami. Najważniejsza z nich to relacja pomocniczości: kształcenie specjalne jest sposobem zapewnienia wykształcenia tym uczniom, których specjalnych potrzeb edukacyjnych normalny tryb nauczania nie jest w stanie zaspokoić. Najwygodniejszym dla systemu szkolnego rozwiązaniem jest wydzielenie organizacyjne obszaru kształcenia specjalnego, a zatem budowanie rozwiązań segregacyjnych. W szkole „tradycyjnej”, zdominowanej przez nauczanie frontalne oraz stosującej metody nauczania nieadekwatne do możliwości uczniów, segregacyjne kształcenie niepełnosprawnych było nawet koniecznością. Jednak rozwinięte systemy szkolne, w których stosuje się nowoczesne metody dydaktyczne i formy organizacji nauczania, a proces kształcenia wspomagany jest licznymi zasobami materialnymi (np. pomoce naukowe) i personalnymi (np. psycholodzy i pedagodzy szkolni) nie są skazane na segregowanie uczniów niepełnosprawnych. Są one w stanie podołać zadaniu ich efektywnego kształcenia w sposób, który nie zagraża jakości kształcenia pozostałych uczniów, choć co zrozumiałe – wymaga to od nauczycieli adaptacyjnego wysiłku. Niesegregacyjne kształcenie niepełnosprawnych jest w nowoczesnych systemach szkolnych nie tylko możliwe, ale i zasadne. Pozwala ono pełnej wywiązywać się systemom z nałożonych na nie funkcji, a tym samym legitymizować się w działaniu. Zdolności legitymizacji systemów segregacyjnych uległy wyczerpaniu przede wszystkim dlatego, że pojęcie niepełnosprawności przestało być ostre i zaczęto je stosować do znacznie szerszej, niż dawniej, grupy osób. Nowa populacja niepełnosprawnych jest zagrożona wykluczeniem społecznym, któremu szkoła ogólnodostępna może przeciwdziałać o wiele skutecznej niż system segregacyjny. Szkoła ta bowiem zapewnia wyższy poziom wiedzy akademickiej, a także szerszy repertuar umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Tym samym niesegregacyjny system szkolny skutecznej może wypełniać zarówno swoją funkcję kwalifikacyjną, jak i alokacyjną.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!