Krytyka koncepcji Otto Specka z perspektywy teorii szkoły

Podstawowy błąd rozumowania Specka polega na tym, że utożsamia on 80 system szkolny ze szkołą regularną, która pozbawiona jest obowiązku kształcenia dzieci niepełnosprawnych dzięki istnieniu szkolnictwa specjalnego. Tak rozumiany system szkolny zestawia on z systemem niese- gregacyjnym i w wyniku dokonanego porównania dochodzi do wniosku, że ten drugi może mieć większe problemy z wypełnianiem społecznych funkcji szkolnictwa. Konkluzji tej nie można uznać za prawdziwą dlatego, że jest ona wynikiem porównania części z całością. Gdy porównuje się funkcjonalność społeczną segregacyjnego i niesegregacyjnego systemu szkolnego należy pamiętać, że ten pierwszy nie składa się tylko ze szkół regularnych, ale i z dopełniających go – szkół i klas specjalnych. Dopiero tak pojmowany kompletny system edukacji pełni funkcje wobec rzeczywistości społecznej i dopiero on może być kontrapunktem systemu niesegregacyjnego.
Drugą słabość rozumowania Specka, będącą zresztą konsekwencją pierwszego mankamentu, można by określić mianem błędu stronniczości. Eksponując problemy, jakie integracyjny system szkolny może napotkać w wypełnianiu swych społecznych funkcji Speck zupełnie pomija kwestię funkcjonalności systemu segregacyjnego. Jest to możliwe dzięki temu, że jego analiza jest całkowicie wyabstrahowana z realiów współczesnej edukacji i jej społecznego otoczenia. Tymczasem porównawcze pytanie funkcjonalność bądź dysfunkcjonalność segregacyjnych i niesegregacyjnych systemów szkolnictwa ma sens dopiero w kontekście szerszej rzeczywistości społeczno-kulturowej, w której funkcjonuje publiczna edukacja. Istnieje zatem potrzeba naukowej rekonstrukcji rzeczywistości zarówno w epoce kształtowania się i rozwoju systemu segregacyjnego, jak
coraz wyraźniejszych oznak kryzysu tego systemu, a wreszcie obecnych stosunków i układów.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!