HTML Site Map

Homepage Last updated: 2016, May 18

/ 152 pages
Nauka – Kształcenie niepełnosprawnych
Przykładowa strona – Nauka
Pedagogiczna koncepcja niepełnosprawności Heinza Bacha – Nauka
Do pokrzywdzeń zalicza się m.in. – Nauka
Współzależność między stanem zdrowia jednostki a czynnikami kontekstowymi – Nauka
Koncepcja niepełnosprawności Światowej Organizacji Zdrowia – Nauka
Pojęcia specjalnych potrzeb specjalnego pedagogicznego wsparcia – Nauka
Krytyka pojęcia „specjalne potrzeby edukacyjne” – Nauka
Sposób definiowania populacji uczniów – Nauka
Medyczno-patologiczne podejście nie daje szansy na trafne zdefiniowanie przedmiotu pedagogiki specjalnej – Nauka
Specjalne potrzeby edukacyjne – Nauka
Diagnostycznie należy traktować te zadania – Nauka
Ograniczenia diagnostycznej użyteczności teorii Piageta – Nauka
Badania Elsy Köhler – Nauka
Niepełnosprawność a rozwojowe rozumienie normy – Nauka
Niepełnosprawność a statystyczne rozumienie normy – Nauka
Zintegrowana pedagogika lecznicza – Nauka
Indywidualistyczno-materialistyczne rozumienie niepełnosprawności – Nauka
Sposoby rozumienia niepełnosprawności – Nauka
Pojęcie niepełnosprawności i niesegregacyjnego kształcenia niepełnosprawnych – Nauka
Kształcenie niesegregacyjne jest przedmiotem analiz – Nauka
Swoją społeczną powinność specjalna pedagogika może wypełnić tylko dzięki wyraźnej reorientacji – Nauka
Co zauważył N. Luhmann – Nauka
Rozważania praktyczne – Nauka
Argumentacja ta jest nietrafna – Nauka
Być może te cechy przesądziły o społecznej sile argumentacji etycznej – Nauka
Co jest konieczne? Co jest możliwe? – Nauka
Kształcenie osób niepełnosprawnych nie jest wyizolowanym problemem pedagogiki specjalnej – Nauka
Wpływ niesegregacyjnych form kształcenia na osiągnięcia szkolne uczniów – Nauka
Prawdziwość tezy wysuniętej przez Specka – Nauka
Historycznie sprawdzony sposób radzenia sobie z trudnościami – Nauka
Pragnąc trafnie określić kwalifikacyjną funkcję szkoły – Nauka
Niesegregacyjne kształcenie niepełnosprawnych a współczesne funkcje szkolnictwa – Nauka
Teza o znaczącym udziale szkół specjalnych w tworzeniu armii rezerwowych robotników – Nauka
Dowodem prawdziwości tezy systemowo-teoretycznej w odniesieniu do szkół dla uczniów z niewielkimi dysfunkcjami intelektualnymi – Nauka
Rozwój szkolnictwa dla dzieci z nieznacznymi dysfunkcjami intelektualnymi – Nauka
Société Philantropique – Nauka
Niemożność osiągnięcia oczekiwanych efektów w wychowaniu upośledzonych umysłowo – Nauka
Publiczny, powszechny system kształcenia specjalnego w formach segregacyjnych – Nauka
Funkcjonalna geneza segregacyjnego systemu kształcenia osób niepełnosprawnych – Nauka
Wspólne nauczanie zdrowych i niepełnosprawnych nie jest wynalazkiem współczesnym – Nauka
Krytyka koncepcji Otto Specka z perspektywy teorii szkoły – Nauka
Dyskredytuje on koncepcje – Nauka
Podział na aprioryczne i aposterioryczne koncepcje legitymizacji – Nauka
Wewnątrz orientacji apriorycznych można wyróżnić dwa kierunki – Nauka
W najogólniejszym znaczeniu termin legitymizacja oznacza usprawiedliwienie decyzji – Nauka
Instytucjonalne ograniczenia procesu kształcenia – Nauka
Brak zdolności samolegitymizacyjnych systemu szkolnego – Nauka
Uznanie koncepcji społecznych funkcji szkolnictwa za użyteczne narzędzie analizy rzeczywistości oświatowej – Nauka
Zarys teorii szkoły – Nauka
Konieczne jest istnienie zróżnicowanej oferty edukacyjnej – Nauka
Teza o sprzeczności między niesegregacyjnym kształceniem a demokratycznymi zasadami systemów szkolnych – Nauka
Kształcenie niesegregacyjne a teoria szkoły – Nauka
Stosunek pedagogiki specjalnej do niesegregacyjnego kształcenia – Nauka
Konsekwencji przekonania o znaczeniu usprawniania – Nauka
Pedagogika specjalna nie podziela jednak zaprezentowanego powyżej sposobu rozumienia społecznej integracji – Nauka
Uznanie osobowego charakteru niepełnosprawnych – Nauka
Antropologiczny obraz człowieka niepełnosprawnego – Nauka
Celem kształcenia niepełnosprawnych, niezależnie od formy tego kształcenia, jest ich integracja społeczna – Nauka
Cele kształcenia niepełnosprawnych jako bariera upowszechnienia form niesegregacyjnych – Nauka
Praktyki te mają ze sobą silny związek – Nauka
Odrębne są treści programowe – Nauka
Wyjście z tej aporii – Nauka
Granice niesegregacyjności tkwiące w organizacji procesu kształcenia – Nauka
Wyjście poza analizy znaczenia poszczególnych czynników – Nauka
Konkluzja autorki – Nauka
Próbując określić pożądany zakres kształcenia integracyjnego – Nauka
Co jest konieczne i możliwe w zastanych warunkach lub w ogóle – Nauka
Zasady warunkowości – Nauka
Ograniczenia kształcenia niesegregacyjnygo płynące z niepełnosprawności – Nauka
Typologiczne ujęcie prowadzi do zasad ortodydaktyki – Nauka
Obie te interpretacje nie są błędne – Nauka
Zręby tożsamości pedagogiki specjalnej – Nauka
Stanowiska pośrednie w pedagogice – Nauka
Pedagogika integracyjna – Nauka
Kształcenie niesegregacyjne a pedagogika specjalna – Nauka
Charakterystycznym rysem współczesności jest wzrost znaczenia dyskursu etycznego – Nauka
Przy obecnym stanie badań prawnych – Nauka
Zmiana orientacji systemu niesie za sobą dodatkowe koszty – Nauka
Prawo państwa do zwierzchności nad szkolnictwem i jego znaczenie w sporze o niesegregacyjne kształcenie – Nauka
Dane o efektach kształcenia – Nauka
Niska samoocena, wysoki lęk szkolny – Nauka
Sformułowany przez nas dylemat należy rozpatrywać w kategoriach sprawiedliwej relacji – Nauka
Liberalna etyka społeczna a niesegregacyjne kształcenie niepełnosprawnych – Nauka
Uczniowie ci stanowią ok. 2% populacji wszystkich uczniów – Nauka
Nie ma dzisiaj alternatywy dla niesegregacyjnego kształcenia – Nauka
Deklaracja Madrycka – Nauka
Jednoznaczne stanowiska w kwestii segregacyjności kształcenia niepełnosprawnych – Nauka
„Wzywają wszystkie rządy do: – Nauka
Kształcenie niesegregacyjne jako konsekwencja uniwersalizacji podejścia do osób niepełnosprawnych – Nauka
Zadaniem instytucji społecznych nie jest zatem kształtowanie treści życia niepełnosprawnych – Nauka
Reprezentatywny przykład argumentacji etycznej – Nauka
Standardowe zasady… – Nauka
Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych – Nauka
Społeczna koncepcja niepełnosprawności – Nauka
Prawa człowieka jako źródło uniwersalizacji celów działań instytucji publicznych – Nauka
Zaakcentowanie człowieczeństwa osób niepełnosprawnych – Nauka
Partykularyzm jako źródło tradycyjnych rozwiązań pedagogicznych – Nauka
Kształcenie niesegregacyjne w perspektywie etyczno-prawnej – Nauka
Polisemicznym terminem „dyskurs” – Nauka
Porównawcza pedagogika specjalna rozwija się bardzo intensywnie w ostatnich trzech dekadach – Nauka
Strategie takie mogą zatem prowadzić do paradoksu – Nauka
Zróżnicowanie systemów kształcenia osób niepełnosprawnych – Nauka
Strategie reform edukacyjnych – Nauka
Optymalny poziom segregacyjności – Nauka
Ontologiczne źródła zróżnicowania systemów kształcenia osób niepełnosprawnych – Nauka
Wyeksponowanie wspólnych zadań obu pedagogik – Nauka
Sformułowanie „w odniesieniu do niepełnosprawnych” – Nauka
Koncepcja Wolfensbergera – Nauka
Sprzeczności edukacji specjalnej – Nauka
Pedagogika porównawcza posiada jednak nie tylko wartość praktyczną – Nauka
Warianty krytycznych nauk społecznych – Nauka
Zadania badań komparatystycznych – Nauka
Orientacje metateoretyczne a badania własne – Nauka
Orientacje metateoretyczne w naukach społecznych – Nauka
Podejście ewolucjonistyczne – Nauka
Podejście melioracyjne – Nauka
Cele badań porównawczych – Nauka
Pedagogika upowszechniana – Nauka
Umiejętne korzystanie ze wskazówek metodologicznych – Nauka
Kondycja metodologiczna pedagogiki porównawczej – Nauka
Dylematy metodologiczne (specjalnej) pedagogiki porównawczej – Nauka
Przegląd stanu badań porównawczej pedagogiki specjalnej – Nauka
Ateoretyczne badania porównawcze niesegregacyjnego kształcenia – Nauka
Ważną cechą wielu badań wykorzystujących podejście typologiczne: – Nauka
Studium T. Booth’a i M. Ainscowa – Nauka
Odmienne podejście teoretyczno-metodologiczne – Nauka
Sposoby rozumienia terminu „inkluzja” – Nauka
Część autorów utożsamia inkluzję z całkowitą likwidacją kształcenia segregacyjnego – Nauka
Trzecia wykładnia pojęcia inkluzja – Nauka
Termin ten jest używany jako synonim kształcenia integracyjnego – Nauka
Wykorzystanie pojęcia inkluzji w badaniach porównawczych – Nauka
Próba wyjaśnienia bardzo ważnego problemu – Nauka
Rozbudowana sieć placówek – Nauka
Typologie jakościowe systemów kształcenia niepełnosprawnych – Nauka
Podział systemów kształcenia niesegregacyjnego – Nauka
Osoby niepełnosprawne w szkołach w różnych krajach – Nauka
Sposób podziału narodowych systemów kształcenia niepełnosprawnyc – Nauka
Tryb jednostronny – Nauka
Sposoby porównywania poziomu segracyjności systemów kształcenia – Nauka
Ilościowe klasyfikacje – Nauka
Początki właściwych badań porównawczych – Nauka
Systemy kształcenia – Nauka
Opracowania encyklopedyczne – Nauka
Błędy ekwiwalencji – Nauka
Błędy ekwiwalencji – Nauka
Praktyki kształcenia niepełnosprawnych we Włoszech – Nauka
Okres podróży pedagogicznych – Nauka
Eksplozja badań porównawczych w pedagogice specjalnej – Nauka
Francuska a niemiecka metoda kształcenia – Nauka
Marginalizowanie niepełnosprawności – Nauka
Kształcenie niesegregacyjne jako przedmiot badań porównawczych – Nauka
    
page/ 14 pages
Nauka – Strona 2 – Kształcenie niepełnosprawnych
Nauka – Strona 3 – Kształcenie niepełnosprawnych
Nauka – Strona 4 – Kształcenie niepełnosprawnych
Nauka – Strona 5 – Kształcenie niepełnosprawnych
Nauka – Strona 6 – Kształcenie niepełnosprawnych
Nauka – Strona 7 – Kształcenie niepełnosprawnych
Nauka – Strona 8 – Kształcenie niepełnosprawnych
Nauka – Strona 9 – Kształcenie niepełnosprawnych
Nauka – Strona 10 – Kształcenie niepełnosprawnych
Nauka – Strona 11 – Kształcenie niepełnosprawnych
Nauka – Strona 12 – Kształcenie niepełnosprawnych
Nauka – Strona 13 – Kształcenie niepełnosprawnych
Nauka – Strona 14 – Kształcenie niepełnosprawnych
Nauka – Strona 15 – Kształcenie niepełnosprawnych